açıklama

İHALE DUYURU

  AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


     1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı Orta Avlu 55/Z16 adresindeki ve aynı yerde 55/Z6 adresinde ki işyerleri ayrı ayrı birer iş yeri olarak ve ayrıca Yıldızlı Mahallesi Mavra Küme Evler Sokak No:4 Önü adresinde 1 (bir) adet ATM cihazı yeri mevcut halleriyle; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. maddeleri uyarınca açık teklif arttırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.      

     
    2- İhaleler 02/08/2021 Pazartesi günü, Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı Orta Avlu 55/Z16 adresindeki iş yeri için saat 10.00’ da; Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı Orta Avlu 55/Z6 adresindeki iş yeri için saat 10.30’ da; Yıldızlı Mavra Küme Evler Sokak No:4 Önü ATM yeri ihalesi için saat 11.00’ de; Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu ve Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.


    3-İhaleye Katılmak isteyenlerin İlçemiz Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı Orta Avlu 55/Z16 ve 55/Z6 adreslerinde ki ayrı ayrı ihale edilecek olan iki farklı işyeri ihalesi için;
       a) Tebligat için adres beyanı
       b) Nüfus cüzdan fotokopisi 
       c) Kanuni ikametgâh belgesi
       d) Vekaleten girecekler için Noter Onaylı vekaletname 
       e) Şirket olarak katılacaklar için Noter onaylı şirket yetki belgesi  
       f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge
       g) Geçici ve ek teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vermeleri şarttır. Geçici ve ek teminat banka teminat mektubu olarakta verilebilir. 


      Yıldızlı Mavra Küme Evler Sokak No:4 Önü ATM yeri ihalesi için;
    a ) Faaliyet belgesi
                   1-İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi veya ilgili meslek odası belgesi.
                   2-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da ki esaslara göre temin edecekleri belge. 
              b-İmza sirküleri; 
                 1-Tüzel kişiliğin İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
                 2-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin her birinin (a) da ki esaslara göre temin edecekleri belge.              
               c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise teklif de bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile Noter tasdikli imza beyannamesi    
       d)Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmek için yetkilendirme yapılmışsa Noter tasdikli yetki belgesi.
               e)İhaleye 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş ve faaliyete geçmiş Bankalar katılabilir. 
               f)Tebligat için adres göstermesi,
       g)Belediyemize borcu olmadığına dair belge
       h)İhaleye katılacakların Geçici teminatı; Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile birlikte istenilen belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Banka teminat mektubu da verilebilir.      

                  
     4-İhaleye çıkarılan işyerlerinden İlçemiz Nefsipulathane Mahallesi Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı Orta Avlu 55/Z16 adresindeki işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 12.000,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 360,00 TL, Ek teminatı 4.800,00 TL.; aynı yerde 55/Z6 adresindeki işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 12.000,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 360,00 TL, Ek teminatı 4.800,00 TL; Yıldızlı Mavra Küme Evler Sokak No:4 Önü ATM yerinin yıllık tahmini kira bedeli 15.000,00 TL olup, geçici teminatı % 3 den 450,00 TL dir. 


    5-Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracılara aittir.


    6-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250,00 TL karşılığında temin edebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İlan olunur. 


                                         Osman Nuri EKİM
                                          Belediye Başkanı
 TARİH : 2 Ağustos 2021


Dosyayı görüntülemek için tıklayın
Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Belediye
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip Projeler