açıklama

BİNA YIKIM İHALESİ

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 İnci Maddesi Gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İle 1) İlçemiz Söğütlü Mahallesi 352 ada, 2 parselde yer alan bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan oluşan 745,72 m2 taban alanına sahip Akçaabat Belediyesi Söğütlü Ek Hizmet Binasının tüm bloklarının söz konusu yıkımdan çıkan hurda karşılığında (Trafo ve Jeneratör Hariç), Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli ve İlçemiz Yaylacık sahil dolgu sahasında gösterilecek yerlere dökülmesi işi.”

2) İlçemiz Ortamahalle Mahallesi 483 ada, 23 parselde yer alan 1 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan oluşan 1.097,61 m2 taban alanındaki Akçaabat Eski Devlet Hastanesi ile İlçemiz Dürbinar Mahallesi 395 ada, 5 parselde yer alan zemin kat + 1 normal kattan oluşan 1.500,00 m2 taban alanında ki Akçaabat Kadınlar Pazarı Binasının, yıkım işinde yer alan tüm bloklarının, söz konusu yıkımlardan çıkacak hurda karşılığı (Akçaabat Kadınlar Pazarı yıkımdan çıkan demir korkuluk, demir profil dikme, çatı profilleri ve sac çatı örtü malzemeleri hariç)  Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli ve İlçemiz Yaylacık sahil dolgu sahasında gösterilecek yerlere dökülmesi işi.” İki ayrı ihale olmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhaleleri 12/07/2021 Pazartesi günü saat 11.00’ de Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler;

a) Belirtilen tutarlarda geçici ve ek teminatlar,

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe.

c) Şartname Bedel Makbuzu (250,00 TL.dir).

d) 2021 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde,  istekli adına ihaleye  katılan  kişinin  noter  tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü .

g) Noter tasdikli imza beyannamesi

ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

j) Şirket bünyesinde en az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi ve En az B Sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı bulundurmayı taahhüt edecektir.

k) İş bitirme Belgesi; tek belgede yıkım işi iş bitirme belgesi en az 30.000,00-TL’lik ya da İnşaat Mühendisliği Diploması

l) Bir adet paletli, bir adet mini, ve beş adet kamyonu(min.25 t) ve bir adet sulama tankerini iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. Yüklenici çalıştıracağı araçların plakaları ile operatörlerin operatörlük belgelerini iş başlangıcından önce idareye bildirecektir.

m) Belirlenen teminatlara ilişkin teminat mektupları veya teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar.

n) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

o) Yer Gördü Belgesi

p) Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

r) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

Ayrıca Tüzel Kişiler İçin;

s) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

t) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

u) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4- Geçici ve ek teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vermeleri şarttır. Geçici ve ek teminat banka teminat mektubu olarakta verilebilir.

5-İhaleye çıkarılan işlerden; 1) İlçemiz Söğütlü Mahallesi 352 ada, 2 parselde yer alan bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan oluşan 745,72 m2 taban alanına sahip Akçaabat Belediyesi Söğütlü Ek Hizmet Binasının tüm blokalarının söz konusu yıkımdan çıkan hurda karşılığında (Trafo ve Jeneratör Hariç), Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli ve Belediyemizce gösterilecek yere dökülmesi işinin tahmini bedeli 73.141,71 – TL + KDV olup, geçici teminatı 2.194,25 TL, Ek Teminat 29.256,68 TL.’ dır. 2) İlçemiz Ortamahalle Mahallesi 483 ada, 23 parselde yer alan 1 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan oluşan 1.097,61 m2 taban alanındaki Akçaabat Eski Devlet Hastanesi ile İlçemiz Dürbinar Mahallesi 395 ada, 5 parselde yer alan zemin kat + 1 normal kattan oluşan 1.500,00 m2 taban alanında ki Akçaabat Kadınlar Pazarı Binasının, yıkım işinde yer alan tüm bloklarının, söz konusu yıkımlardan çıkacak hurda karşılığı (Akçaabat Kadınlar Pazarı yıkımdan çıkan demir korkuluk, demir profil dikme, çatı profilleri ve sac çatı örtü malzemeleri hariç)  Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli İlçemiz Yaylacık sahil dolgu sahasında gösterilecek yerlere dökülmesi işinin tahmini bedeli 143.275,33 – TL + KDV olup, geçici teminat 4.298,26 TL, ek teminatı 57.310,13 TL’ dır.

6-Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

7-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250,00 TL karşılığında temin edebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İlan olunur.TARİH : 29 Haziran 2021


Dosyayı görüntülemek için tıklayın
Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi